החל מ 16.09.2021 החלו הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים 2021 (פוליסה תקנית חדשה) .

אחד השינויים המהותיים בהוראות:

אין יותר תעודות חובה מקוריות והמבוטחים מקבלים העתק לתעודת הביטוח ועמה מתנהלים.

אין משמעות יותר לקיום התעודה המקורית במקרה של ביטולים/שינויים.

כפועל יוצא מכך קיימות הנחיות חדשות וברורות בנושא של אופן ביצוע ביטול/שינוי בפוליסות.

להלן השינויים הנדרשים בביטולים/שינויים בפעילות מול הפול, חלה חובה מוחלטת לפעול בהתאם להנחיות :

  1. בעל הפוליסה רשאי, בהודעה למבטח, לבטל פוליסה לביטוח חובה בכל עת אף לפני תום תקופת הביטוח.
  2. להודעה על ביטול הפוליסה יש לצרף את המסמכים הבאים :
  1. אם הרכב בבעלות או בחזקת בעל הפוליסה (ביטול פרוסקלה)

על המבוטח לחתום על הצהרה בכתב שבה הוא מציין כי הרכב עדיין נמצא בבעלותו או בחזקתו, בהצהרה יהיה על המבוטח לציין את המועד שבו הוא מבקש שהביטול ייכנס לתוקף . משמעות הדבר שגם ביטול מסיבה אחרת חייב להיות מותנה בהצהרת המבוטח. קיים נוסח הצהרה שעל המבוטח לחתום עליה כתנאי לביטול הביטוח. הנ"ל רלוונטי גם בשינויים.

  1. ביטול במקרה של מכירת הרכב – על המבוטח להמציא את המסמכים הבאים :
  1. העברת בעלות

ואחד משלושת אלה :  

  1. העתק של תיעוד שבו הוא מודיע לקונה על ביטול הפוליסה . הודעה כזו יכולה להיות בדואר, בשיחה טלפונית או באמצעי דיגיטלי אחר(מייל/SMS /וואטסאפ) . במקרה כזה ואם אין אישור מהקונה לביטול או תגובה של הקונה, הביטול ייכנס לתוקף מתום 3 ימי עבודה  מהמועד שבו התקבלה הודעת הביטול הכוללת את העתק ההודעה שנמסרה לקונה.

דוגמא : מבוטח מעביר בקשה לביטול פוליסה  ב 24.10.2021 ומצרף תיעוד ששלח לקונה הודעה בדבר ביטול  הפוליסה  – הביטול ייכנס לתוקף ב 27.10.2021   .

  1. אם המבוטח מצרף להודעת הביטול את ההודעה שנמסרה לקונה בדבר ביטול הביטוח ומצרף את תגובת הקונה המאשרת שהוא ערך פוליסה חדשה לעצמו, הביטול ייכנס לתוקף במתן הודעת הביטול.

דוגמא : מבוטח מעביר בקשה לביטול פוליסה ב 24.10.2021 ומצרף תיעוד ששלח לקונה הודעה בדבר ביטול הביטוח והקונה מאשר שהוא ערך פוליסה אחרת, הביטול ייכנס לתוקף ב 24.10.2021.

  1. אם המבוטח מצרף להודעת הביטול העתק מפוליסה שערך הקונה בחברה אחרת, הביטול ייכנס לתוקף במועד הבקשה לביטול או במועד שבו נערכה פוליסה חדשה בחברה אחרת, המאוחר מביניהם.

דוגמא : מבוטח מעביר בקשה לביטול פוליסה  ב 24.10.2021 ומצרף העתק מתעודת הביטוח שערך הקונה ב 25.10.2021 , הביטול ייכנס לתוקף ב 25.10.2021 .

  1. ביטול במקרה של גניבה/אובדן כללי – טופס בקשה לביטול הביטוח וכן מסמכים תומכים המעידים על סיבת הביטול(גניבה/אובדן כללי).

 

כל ההנחיות הנ"ל רלוונטיות גם במקרה של החלפות – יש לפעול בהתאם להנחיות כפי שרשום מעלה.